Všeobecné smluvní podmínky upravující podmínky přístupu a užívání internetového portálu www.certimmo.cz

1. Obecná ustanovení

Tato ustanovení vydávají podmínky a právní omezení používání internetového portálu (dále jen „podmínky“) na internetové adrese www.certimmo.cz ve vztahu ke třetím osobám.

Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají internetové stránky (dále jen „uživatelé“) a služby na nich poskytované.

Provozovatelem internetových stránek www.certimmo.cz (dále jen „provozovatel“) je společnost XP invest. s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 143295, IČO: 284 62 572.

Provozovatel je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen Autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provoz portálu, používání služeb, práva a povinnosti provozovatele a uživatelů se řídí těmito smluvními podmínkami.

Používání portálu je podmíněno souhlasem s těmito smluvními podmínkami.

Zaškrtnutím možnosti „Souhlasím se smluvními podmínkami serveru www.certimmo.cz“ uživatel potvrzuje svůj výslovný souhlas s těmito podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

V případě porušení těchto smluvních podmínek může provozovatel uplatnit opatření v nich obsažená.

2. Obsah a používání internetového portálu www.certimmo.cz

Účelem tohoto internetového portálu je poskytnout uživateli, na základě jím vyplněných informací, odhad o aktuální tržní ceně pozemku, bytu, domu či další nemovitosti. Dále je možné zadat poptávku po zpracování znaleckého posudku nebo posudků pro úřední účely.

Tuto funkci zajišťuje uživatelské rozhraní, které umožňuje uživateli po vyplnění nezbytných údajů obdržet informaci o ceně dané nemovitosti. Po vyplnění všech povinných údajů uživatelem a po přijetí těchto údajů provede provozovatel bez odkladu kvalifikovaný odhad ceny nemovitosti a dle přání uživatele jej zašle na emailovou adresu a event. na telefonní číslo uživatele. Spolu s cenou může být zaslána reklamní prezentace formou krátkého textu či dalších materiálů. V případě zadání poptávky po zpracování znaleckého posudku bude uživatel kontaktován pracovníkem poskytovatele a dojde k domluvě stran podmínek vyhotovení znaleckého posudku.

Při zpracování online odhadu vychází provozovatel z informací zadaných nebo zaslaných uživatelem, bez možnosti nebo nutnosti provedení místního šetření dané nemovitosti nebo nemovitostí. Z tohoto důvodu je tento kvalifikovaný odhad však pouze orientační, bez nároku na úplnou přesnost či aktuálnost tohoto odhadu. Poskytovatel tak nenese žádnou právní či jinou odpovědnost za tento odhad či za případnou újmu způsobenou uživateli způsobenou obdržením a používáním informací o ceně dané nemovitosti nebo dalších obdržených informací.

Odhad je prováděn online automaticky nebo odhadci zdarma nebo po uhrazení poplatku za zpracování v obvyklé časové lhůtě 0-72 hodin. V případě nutnosti doplnění informací od uživatele nebo při velmi obtížném případu pro provedení odhadu může být interval dodání odhadu prodloužen o čas nutný k doplnění informací nebo pro vypracování samotného odhadu. V případě pozdního dodání odhadu (více než 1 týden od připsané úhrady platby za provedení odhadu na účet poskytovatele) má možnost uživatel požádat o vrácení poplatku za zpracování odhadu, který mu bude vrácen v plné výši.

V případě nesouhlasu uživatele s výší ocenění nebo jinou okolností provedení odhadu bude tato reklamace řešena individuálním jednáním s uživatelem.

K následnému kontaktu s uživatelem ohledně odhadu ceny nemovitosti může dojít ze strany partnerského subjektu – nejčastěji realitní kanceláře a odhadce nebo pracovníků společnosti serveru www.certimmo.cz, a to za účelem zjištění kvality zasílaných odhadů, možnosti využití našeho odhadu ze strany uživatele v obchodní transakci a případného splnění požadavků vznášených ze strany uživatelů. Provozovatel se zavazuje, že informace o uživateli (emailová adresa a telefonní číslo) nebudou poskytnuty žádné jiné, nezúčastněné osobě, mimo případu uvedeného výše.

3. Autorská práva

Provozovatel si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu na stránkách tohoto portálu, včetně textu a zobrazení na těchto stránkách, designu stránek, technických náčrtů, software, grafiky a dalších souborů, jejich výběru a uspořádání. Obsah stránek tohoto portálu nesmí být bez předchozího písemného souhlasu provozovatele jakkoli pozměňován, kopírován, stahován nebo jinak šířen, samostatně nebo jako součást jiných materiálů. Tento zákaz se nevztahuje na šíření obsahu těchto stránek k soukromým (nekomerčním) účelům za předpokladu, že takové šíření není způsobilé ohrozit autorská práva provozovatele.

Udělený souhlas se šířením obsahu těchto stránek může být provozovatelem kdykoliv odvolán.

4. Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Provozovatel neručí za bezchybnost, správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách nebo informací zaslaných uživateli na emailovou adresu či na telefonní číslo uživatele prostřednictvím SMS zprávy. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel není odpovědný za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek nebo využíváním informací získaných užíváním stránek a informací zaslaných uživateli.

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím jeho internetových stránek či emailové nebo SMS zprávy zaslané uživateli.

Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na těchto stránkách či zaslané uživateli. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které uživatel naváže s takovými třetími osobami.

Poplatek uhrazený uživatelem za zpracování odhadu je nevratný.

5. Chování uživatele

Uživatel se zavazuje, že při používání tohoto portálu a jeho služeb se bude řídit platnými právními předpisy na území České republiky, dobrými mravy, a těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  1. zasahovat do bezpečnosti tohoto portálu nebo jej jinak zneužívat;
  2. zasílat na tento portál zprávy obsahující viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
  3. pokoušet se získat přístup ke stránkám tohoto portálu, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti;
  4. šířit na stránkách tohoto portálu jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, zejména zprávy či materiály, které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem jakkoli diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, pohlaví a které propagují protiprávní činnost či násilí.

6. Omezení dostupnosti služeb

Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že může dojít ke:

  1. špatné dostupnosti služeb, či jejich úplné nefunkčnosti
  2. změně či zrušení poskytování služeb

Za uvedená omezení dostupnosti služeb provozovatel neodpovídá a uživatel souhlasí s tím, že nebude za zde uvedená omezení poskytovaných služeb požadovat náhradu škody.

7. Odkazy na internetové stránky třetích stran

Stránky na tomto portálu mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran. Provozovatel neodpovídá za obsah internetových stránek třetích stran.

V případě, že internetové stránky třetích stran obsahují odkaz na stránky tohoto portálu, nenese provozovatel žádnou odpovědnost za tyto odkazy. To neplatí, pokud tyto odkazy a jejich obsah provozovatel předem písemně schválil.

8. Ochrana dat a osobních údajů

Provozovatel chrání osobní údaje v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“).

Provozovatel si uvědomuje práva a povinnosti osob poskytujících údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu Zákona a respektuje zájem uživatelů stránek ochranu osobních údajů.

Provozovatel nebude osobní údaje, které poskytne uživatel při užívání portálu www.certimmo.cz předávat bez souhlasu uživatele žádné osobě s výjimkou případů vymezených těmito smluvními podmínkami, právními předpisy nebo se souhlasem uživatele.

Provozovatel má právo používat údaje poskytnuté uživatelem stránek pro použití v marketingu pro vlastní potřeby, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných uživatelům.

Uživatelům portálu doporučujeme, aby prostřednictvím elektronické pošty nebo uživatelského rozhraní na portálu neposílali žádné údaje, které pokládají za důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem. Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány.

V zájmu zkvalitnění poskytovaných služeb a uspokojení přání a potřeb uživatelů budou v budoucnu vedené služby dále rozšiřovány.

Výjimečně si dovolíme klienta kontaktovat s informací o našich nových službách nebo o speciálních nabídkách, které by mohl využít prostřednictvím newsletteru, emailem, telefonicky nebo jinak.

9. Závěrečná ustanovení

Provozovatel je oprávněn tyto smluvní podmínky kdykoli měnit. Provozovatel oznámí změny na internetových stránkách tohoto portálu. Souhlas se změnou a aktuálním zněním těchto smluvních podmínek vyjádří uživatel tím, že bude tento portál nadále používat a využívat služeb provozovatele.

Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. V případě jakýchkoli nejasností nebo výkladových problémů je rozhodující česká verze.

Dohody, které se odchylují od těchto Obchodních podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou.

Veškeré vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky.

Smluvní podmínky v aktuální verzi jsou platné od 1.1.2020